header
Slider1

Aldeia

Vizaun : Hametin Espiritu Nasionalismo ho Patriotismo no Fasilia adminstrasaun ne’ebe ho responsabilidade husi postu no to’o ba Municipiu.

Misaun :
1. Halo kooperasaun ne’ebe diak ho sosiedade no instituisaun Governo no Organizasaun Non Governu.
2. Halo sensiblizasaun edukativu ba Komunidade
3. Sai Matadalan ba Komunidade sira nia preokupasaun