header

Notisias

Polísia Imigrasaun Indonézia Fronteira Motamasin Haruka Fila Sidadaun Timor-Leste Nain 4

  Polísia Imigrasi Indonézia fronteira Motamasin haruka fila ou halo deportasaun ba Sidadaun Timor-Leste nian 4 ( Mane nain 3 feto nain 1) mai Estadu…

Hadook-An Husi Dezastre, Suku Lahane ho Bidau Santa-Ana Sempre Halo Aviza ba Komunidade

DILI, 07 janeiru 2020 (TATOLI) – Autoridade Suku Lahane ho Suku Bidau Santa-Ana, kontinua halo aviza ba nia komunidade iha suku laran atu ‘matan moris no…

Xefe Suku Bidau Santa-Ana husu Juventude Asegura Ponte ho Jardín Habibie

  DILI, 21 agostu 2019 (TATOLI)-Ponte ho Jardín B. J. Habibie, iha faze final konstrusaun nian no ponte ho jardín ne’e kompleta tan Dili nia…