header
Slider1

KONA-BA SUKU BIDAU SANTA ANA

Bidau Santa Ana maka suku ida iha nasaun Timór-Leste. Suku ne'e iha postu administrativu Cristo Rei (munisípiu Dili) ho luan Área hamutuk 3,23 km². Suku Bidau Santa Ana iha aldeia ha'at mak hanesan: Bidau Mota Claran (Mota Klaran), Manu Mata, Sagrada Familia, Toko Baru.

Konsellu Suku Bidau Santa Ana hakarak hakbi'it komunidade atu sai sujeitu ba desenvolvimentu iha posto administrativu Cristo Rei ho hanoin hanesan tuir mai :

Vizaun
Hametin Espiritu Nasionalismo ho Patriotismo no Fasilia adminstrasaun ne’ebe ho responsabilidade husi postu no to’o ba Municipiu.

Misaun

  • Halo kooperasaun ne’ebe diak ho sosiedade no instituisaun Governo no Organizasaun Non Governu
  • Halo sensiblizasaun edukativu ba Komunidade
  • Sai Matadalan ba Komunidade sira nia preokupasaun